Meer dan 200 inspirerende, mooie en grappige Engelse spreuken, gezegden, quotes en teksten

Laatst bijgewerkt op 27 september 2023 om 14:48

Array

Ben je op zoek naar een dagelijkse dosis motivatie, inspiratie of gewoon een goede lach? Zoek niet verder! Ons uitgebreide archief bevat meer dan 200 prachtige Engelse spreuken, gezegden, quotes en teksten om je dag op te fleuren.

Of je nu op zoek bent naar een inspirerende boodschap om uw dag te beginnen, een grappige uitspraak om een vriend te laten lachen, of gewoon wat gedachten om te overpeinzen, onze collectie heeft het allemaal. Onze verzameling Engelse spreuken bestaat uit:

  • 📜 Dagelijkse dosis inspiratie: Laat je elke dag inspireren door onze selectie van de meest betekenisvolle quotes en spreuken.
  • 🤣 Humor: Geniet van onze grappige en humoristische teksten die je zeker aan het lachen zullen maken, en deel ze met je vrienden om die glimlach te delen.
  • 💡 Wijsheid in woorden: Diepgaande inzichten en levenslessen verpakt in mooie zinnen.

Wil je een tekst met vrienden en familie delen? Kopieer eenvoudig elke tekst met één klik of deel het direct met je vrienden op Twitter, Facebook, Instagram of via WhatsApp.

Dus waar wacht je nog op? Begin met verkennen en laat je inspireren door de kracht van woorden. Onze verzameling wordt regelmatig bijgewerkt, dus kom vaak terug voor nieuwe inzichten en hilarische ontdekkingen.

Engelse spreuken, quotes en teksten
Live the life you love, love the life you live.
Don’t fall for sweet words, fall for sweet efforts. – Val niet voor zoete woorden, val voor zoete inspanningen.
When someone does something wrong, don’t forget all the things they did right. – Wanneer iemand iets verkeerd doet, vergeet dan niet alle dingen die ze goed deden.
They laugh at me because I’m different. I laugh at them because they’re all the same. – Ze lachen me uit omdat ik anders ben. Ik lach om hen omdat ze allemaal hetzelfde zijn.
A friend is someone who reaches for your hand but touches your heart. – Een vriend is iemand die naar je hand reikt maar je hart aanraakt. ― Antoine de Saint-Exupery
If the shoe fits, wear it. – Als het past, trek het dan aan.
If money and material things make you believe you are better than others, you are the poorest person on earth. – Als geld en materiële dingen je doen geloven dat je beter bent dan anderen, ben je de armste persoon op aarde.
Some people are not happy unless they have something to complain about. – Sommige mensen zijn niet gelukkig tenzij ze iets hebben om over te klagen.
Just because I’m nice to you, doesn’t mean I like you, it just means I’m not rude. – Alleen omdat ik aardig ben tegen je, wil nog niet zeggen dat ik je leuk vind, het betekent gewoon dat ik niet onbeleefd ben.
The greatest strength lies not in power, but in the ability to empower others. – De grootste kracht ligt niet in macht, maar in het vermogen om anderen kracht te geven.
The apple doesn’t fall far from the tree. – De appel valt niet ver van de boom.
There are some people in life that make you laugh a little louder, smile a little bigger and live just a little bit better. – Er zijn een paar mensen in het leven die je een beetje harder laten lachen, een beetje groter glimlachen en net een beetje beter leven.
Be careful how much you tolerate, you are teaching them how to treat you. – Wees voorzichtig met hoeveel je tolereert, je leert ze hoe ze jou moeten behandelen.
It’s a piece of cake. – Het is een eitje.
Everybody wants to go to heaven, but nobody wants to die. – Iedereen wil naar de hemel gaan, maar niemand wil dood.
The most important thing in life is to learn how to give out love, and to let it come in. – Het belangrijkste in het leven is om te leren hoe je liefde moet geven, en het binnen te laten komen.
So many people will walk in and out of your life, but only true friends leave footprints in your heart. – Zoveel mensen zullen in en uit je leven lopen, maar alleen echte vrienden laten voetafdrukken achter in je hart.
If you don’t stand for something, you’ll fall for anything. – Als je niet ergens voor staat, val je voor alles.
I used to play piano by ear, but now I use my hands.
When you can’t make them see the light, make them feel the heat. – Als je ze het licht niet kunt laten zien, laat ze dan de hitte voelen. ― Ronald Reagan
It’s so frustrating watching someone close to you make all the wrong choices & decisions, but I guess u need to sit back & let them learn. – Het is zo frustrerend om te zien dat iemand die dicht bij je in de buurt is, alle verkeerde keuzes en beslissingen maakt, maar ik denk dat je achterover moet leunen en ze moet leren.
Stop planting flowers in people’s yards who aren’t going to water them. – Stop met het planten van bloemen op het erf van mensen die ze geen water gaan geven.
Love is hard and will always be, but remember somebody loves you and that one is me. – Liefde is moeilijk en zal het altijd zijn, maar onthoud dat iemand van je houdt en dat ik dat ben.
Don’t worry be happy!
Be a good person, but don’t waste your time trying to prove it. – Wees een goed persoon, maar verspil geen tijd met proberen het te bewijzen. ― Manas Disoriya
You learn nothing from life if you think you’re right all the time. – Je leert niets van het leven als je denkt dat je altijd gelijk hebt.
I’m not short; I’m vertically challenged.
I’m not a baker, but I can make things rise.
I’m not a control freak, but can I show you the right way to do that?
If you are not doing what you love, you are wasting your time. – Als je niet doet waar je van houdt, verspil je je tijd. ― Billy Joel
Live when you`re alive, sleep when you`re dead.
The grass is always greener on the other side. – Het gras is altijd groener aan de overkant.
Life is what happens to you while you’re busy making other plans.
It wasn’t a waste of time if it taught you a lesson. – Het was geen tijdverspilling als het je een les leerde.
Friends are angels who help you to use your feet when your wings have forgotten to fly. – Vrienden zijn engelen die je helpen je voeten te gebruiken als je vleugels vergeten zijn te vliegen.
Most people don’t change, they just find new ways to lie. – De meeste mensen veranderen niet, ze vinden gewoon nieuwe manieren om te liegen.
Nobody is perfect until you fall in love with them. – Niemand is perfect totdat je verliefd op ze wordt.
When someone says you can’t do it, do it twice and take pictures. – Als iemand zegt dat je het niet kunt, doe het dan twee keer en maak foto’s.
Two heads are better than one. – Twee weten meer dan één.
Sometimes too much happiness can be frightening, because you know it’s going to end. – Soms kan te veel geluk beangstigend zijn, omdat je weet dat het zal eindigen.
You can’t judge a book by its cover. – Je kunt een boek niet beoordelen op zijn kaft.
Behind every scar there is an untold story of survival. – Achter elk litteken schuilt een onverteld verhaal van overleven.
A dog is the only friend on earth that loves you more than he loves himself. – Een hond is de enige vriend op aarde die meer van jou houdt dan van zichzelf.
Sometimes you need bad things to happen to inspire you to change and grow. – Soms moet je slechte dingen laten gebeuren om je te inspireren om te veranderen en te groeien.
Where there’s a will, there’s a way. – Waar een wil is, is een weg.
Sometimes you just need an adventure to cleanse the bitter taste of life from your soul. – Soms heb je gewoon een avontuur nodig om de bittere smaak van het leven uit je ziel te zuiveren.
You only fail if you quit. – Je faalt alleen als je stopt. ― Ginger Gelsheimer
So, when someone says, I slept like a baby they mean they woke up screaming every 45 minutes? – Dus, wanneer iemand zegt: Ik sliep als een baby, bedoelen zedan dat ze elke 45 minuten schreeuwend wakker werden?
Everyone has a best friend during each stage of life, but only lucky ones have the same friend in all stages of life. – Iedereen heeft in elk stadium van het leven een beste vriend, maar alleen gelukkigen hebben dezelfde vriend in alle levensfasen.
A dream is a wish your heart makes. – Een droom is een wens die je hart maakt. ― Disney
I’m not old; I’m just chronologically gifted.
Where there’s smoke, there’s fire. – Waar rook is, is vuur.
I will either find a way or make one.
Never approach a bull from the front, a horse from the rear, or an idiot from any direction. – Benader een stier nooit van voren, een paard van achteren of een idioot uit welke richting dan ook.
In the garden of life, kindness blooms eternal. – In de tuin van het leven bloeit vriendelijkheid eeuwig.
Every day is a new beginning. Take a deep breath, smile, and start again. – Elke dag is een nieuw begin. Haal diep adem, lach en begin opnieuw.
If you ever find yourself lost in the dark and you can’t see, I’ll be the light to guide you. – Als je ooit verdwaald raakt in het donker en je niets kunt zien, zal ik het licht zijn om je te begeleiden.
When someone gives you a nickname, it means you are special to them. – Als iemand je een bijnaam geeft, betekent dit dat je speciaal bent voor hen.
If you ever find yourself stuck in the middle of the sea , I’ll sail the world to find you. – Als je ooit vast komt te zitten midden in de zee, dan zal ik de wereld bevaren om je te vinden.
Always look at the bright side of life.
I’m on a seafood diet. I see food, and I eat it.
If you can’t beat them, join them. – Als je ze niet kunt verslaan, sluit je dan bij hen aan.
I’m not lazy; I’m on energy-saving mode.
The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams. – De toekomst behoort toe aan hen die geloven in de schoonheid van hun dromen.
Be careful what you tell people, a friend today could be an enemy tomorrow. – Wees voorzichtig met wat je mensen vertelt, de vriend van vandaag kan morgen een vijand zijn.
I’m not a complete idiot, some parts are missing.
Beauty is in the eye of the beholder. – Schoonheid zit in het oog van de toeschouwer.
Rome wasn’t built in a day. – Rome is niet in één dag gebouwd.
Happiness is a mosaic of small, beautiful moments. – Geluk is een mozaïek van kleine, mooie momenten.
No pain, no gain. – Zonder pijn, geen winst.
The most wonderful place to be is in love. – De mooiste plek om te zijn is verliefd.
If I die and go to heaven, I’ll put your name on a golden star, so that all the angels can see, how much you mean to me. – Als ik sterf en naar de hemel ga, zal ik je naam op een gouden ster zetten, zodat alle engelen kunnen zien, hoeveel je voor mij betekent.
I’m not fat; I’m just easy to see.
Actions speak louder than words. – Daden zeggen meer dan woorden.
Whatever begins in anger will end in regret. – Wat begint in woede zal eindigen in spijt.
Life is too short to argue with stupid people. – Het leven is te kort om discussiëren met domme mensen.
I told my computer I needed a break, and now it won’t stop sending me travel brochures.
People say hate is a strong word, but so is love and people throw that around like its nothing. Mensen zeggen dat haat een sterk woord is, maar liefde ook en mensen gooien dat ook rond alsof het niets is.
One is not born a woman, one becomes one.
Be patient. Sometimes you have to go through the worst to get the best. – Wees geduldig. Soms moet je door het ergste gaan om het beste te krijgen. ― Karen Salmansohn
Be who you are, not who you want to be.
The greatest lesson in life is to know that even fools are right sometimes. – De grootste les in het leven is weten dat zelfs dwazen soms gelijk hebben.
Honesty is the best policy. – Eerlijkheid duurt het langst.
If you obey all the rules, you miss all the fun. – Als je aan alle regels voldoet, mis je al het plezier.
Don’t judge my choices, if you don’t understand my reasons. – Beoordeel mijn keuzes niet, als je mijn redenen niet begrijpt.
There comes a time when you have to choose between turning the page and closing the book. – Er komt een moment dat je moet kiezen tussen het omslaan van de pagina of het sluiten van het boek.
You can’t fix yourself by breaking someone else. – Je kunt jezelf niet repareren door iemand anders te breken.
You have to run your own race.
Never look back.
Men are taught to apologize for their weaknesses, women for their strengths.
Sometimes in order to not fall apart, you have to let go of what keeps you together. – Soms moet je loslaten wat je bij elkaar houdt om niet uit elkaar te vallen.
Sometimes you end up losing yourself trying to hold onto to someone who doesn’t care about losing you. – Soms verlies je jezelf en probeer je vast te houden aan iemand die er niets om geeft om je te verliezen.
I still remember the days I prayed for the things I have now. – Ik herinner me de dagen nog dat ik bad voor de dingen die ik nu heb.
Life is short, live it, love is rare, grab it, anger is bad, dump it, fear is awful, face it, memories are sweet, cherish them. – Het leven is kort, leef het, liefde is zeldzaam, grijp het, woede is slecht, dump het, angst is vreselijk, onderga het, herinneringen zijn zoet, koester ze.
What does not kill You makes you stronger.
Obstacles are those frightful things you see when you take your eyes off your goal. – Obstakels zijn die angstaanjagende dingen die je ziet als je je ogen van je doel afhaalt.
There are plenty of fish in the sea, but you will be my Nemo. – Er zijn veel vissen in de zee, maar je wordt mijn Nemo.
Enjoy the little things of life, one day you’ll look back and realize they were the big thing. – Geniet van de kleine dingen van het leven, op een dag zul je terugkijken en beseffen dat het grote waren.
Even the smallest lie can break the biggest trust. – Zelfs de kleinste leugen kan het grootste vertrouwen breken.
Remember the days you prayed for the things you have now. – Denk aan de dagen dat je gebeden hebt voor de dingen die je nu hebt.
You miss 100% of the shots you don’t take. – Je mist 100% van de schoten die je niet neemt. ― Wayne Gretzky
What is coming is better than what’s gone. – Wat komt, is beter dan wat weg is.
The hardest part of acting like you don’t care, is knowing how much you actually do. – Het moeilijkste van acteren alsof het je niet uitmaakt, is weten hoeveel je eigenlijk doet.
The secret of success lies not in doing your own work but in recognizing the right man to do it. – Het geheim van succes ligt niet in het doen van je eigen werk, maar in het herkennen van de juiste man om het te doen.
You may never live long enough to discover who you are, but by the time you reach middle age you will hopefully realize who you are not. – Je zult misschien nooit lang genoeg leven om te ontdekken wie je bent, maar tegen de tijd dat je op middelbare leeftijd bent, zul je je hopelijk realiseren wie je niet bent.
I’m not disorganized; my desk has a natural, creative chaos.
Never stop doing your best just because someone doesn’t give you credit. – Stop nooit met je best te doen, alleen omdat iemand je geen eer geeft.
Make love, not war.
When in Rome, do as the Romans do. – Als je in Rome bent, gedraag je dan zoals de Romeinen.
The trouble is, if you don’t risk anything, you risk even more.
Sleep doesn’t help if it’s your soul that’s tired. – Slaap helpt niet als het je ziel is die moe is.
If you don’t have time for things that matter, stop doing things that don’t. – Als je geen tijd hebt voor dingen die ertoe doen, stop dan met dingen die dat niet doen.
Better late than never. – Beter laat dan nooit.
We have an open door policy. Show up with wine, and we’ll open the door. – We hebben een open deurbeleid. Kom met wijn en we zullen de deur openen.
Confuse them with your silence, shock them with your actions. – Verwar ze met je stilte, schok ze met je acties.
No-one can ever say it’s true.
When you open your mouth, be sure the sound you make is better than silence. – Wanneer je je mond opent, zorg er dan voor dat het geluid dat je maakt beter is dan stilte.
I’m not a morning person. Don’t talk to me until my coffee does.
Every cloud has a silver lining. – Iedere wolk heeft een zilveren randje.
In the symphony of life, find your own unique melody. – In het symfonieorkest van het leven, vind je eigen unieke melodie.
Roses are red, Facebook is blue, no mutual friends, who the hell are you? – Rozen zijn rood, Facebook is blauw, geen gemeenschappelijke vrienden, wie ben jij in vredesnaam?
Sometimes you can’t have the things you want, only God knows what is good for us. – Soms kun je niet de dingen hebben die je wilt, alleen God weet wat goed voor ons is.
After a storm comes a calm. – Na regen komt zonneschijn. ― Matthew Henry
Winners are losers who never give up.
Don’t treat people as bad as they are, treat them as good as you are. – Behandel mensen niet zo slecht als ze zijn, behandel ze zo goed als jij bent. ― Mother Teresa
You will do foolish things, but do them with enthusiasm.
A picture is worth a thousand words. – Een plaatje zegt meer dan duizend woorden.
The hardest thing in life is watching someone you love, loving someone else. – Het moeilijkste in het leven is om naar iemand te kijken van wie je houdt, iemand anders liefheeft.
I’m not clumsy. The floor just hates me, the table and chairs are bullies, and the walls get in my way.
Only god can judge me.
I’m not weird; I’m a limited edition.
A lie is a lie, no matter how big or how small it is. – Een leugen is een leugen, hoe groot of hoe klein deze ook is.
If at night you can’t sleep count your blessings instead of sheep!
Accept your mistakes and move on. – Accepteer je fouten en ga verder.
If you want to be happy, you have to let shit go. – Als je gelukkig wilt zijn, moet je het laten gaan.
We know the truth, not only by the reason, but also by the heart. – We kennen de waarheid, niet alleen door de reden, maar ook door het hart. ― Blaise Pascal
The best things in life are the people you love, the places you’ve seen & the memories you’ve made along the way. – De beste dingen in het leven zijn de mensen van wie je houdt, de plaatsen die je hebt gezien en de herinneringen die je onderweg hebt gemaakt.
Good friends are like stars. You don’t Always see them but you know they’re Always there. – Goede vrienden zijn als sterren. Je ziet ze niet altijd, maar je weet dat ze er altijd zijn.
When it’s over, leave. Don’t continue watering a dead flower. – Als het voorbij is, vertrek. Blijf geen dode bloem water geven.
Don’t love everybody, be loved by everybody. – Hou niet van iedereen, wordt geliefd door iedereen.
A friend is someone who loves you when you have forgotten how to love yourself. – Een vriend is iemand die van je houdt als je vergeten bent hoe je van jezelf moet houden.
Here’s a piece of advice: never put your happiness in someone else hands. – Hier is een advies: leg je geluk nooit in handen van iemand anders.
Sometimes your heart needs more time to accept what your mind already knows. – Soms heeft je hart meer tijd nodig om te accepteren wat je geest al weet.
What a lovely surprise to finally discover how unlonely being alone can be.
Never let someone waste your time twice. – Laat nooit iemand je tijd twee keer verspillen.
Anyone who can walk to the welfare office can walk to work. – Iedereen die naar het bijstandskantoor kan lopen, kan naar zijn werk lopen. ― Al Capp
Be careful who you push away. Some of us don’t come back. – Wees voorzichtig met wie je weg duwt. Sommigen van ons komen niet terug.
Just believe it when I say I love you.
You can’t have your cake and eat it too. – Je kunt niet je taart hebben en opeten.
Sometimes you don’t realize your own strength until you come face to face with your greatest weakness. – Soms besef je je eigen kracht pas als je oog in oog komt te staan met je grootste zwakte.
You can’t always be strong, but you can always be brave. – Je kunt niet altijd sterk zijn, maar je kunt wel altijd dapper zijn.
A dream costs nothing unless you want it to come true. – Een droom kost niets tenzij je wilt dat het uitkomt.
The early bird catches the worm. – De vroege vogel vangt de worm.
I’m not arguing; I’m just explaining why I’m right.
Being honest these days is so rare that it’s often is confused with being hateful. – Eeerlijk zijn is tegenwoordig zo zeldzaam dat het vaak wordt verward met hatelijk zijn.
Take me as I am, or watch me how I go. – Neem mij zoals ik ben, of kijk hoe ik ga.
The first to apologize is the bravest. The first to forgive is the strongest. The first to forget is the happiest. – De eerste om zich te verontschuldigd is de dapperste. De eerste die vergeeft is de sterkste. De eerste die het vergeet is de gelukkigste.
Taking joy in life is a woman’s best cosmetic.
Never lie to someone who trusts you, and never trust someone who lies to you. – Lieg nooit tegen iemand die je vertrouwt en vertrouw nooit iemand die tegen je liegt.
Every minute spent with you is a minute well spent. – Elke minuut die ik met je doorbreng, is een minuut goed besteed.
Never look down on someone unless you’re helping them up. – Kijk nooit op iemand neer, tenzij je hem omhoog helpt.
Don’t love 1, don’t love 2, but love the 1 who loves you. – Hou niet van 1, hou niet van 2, maar hou van degene die van je houdt.
Forget the past, but remember the lesson. – Vergeet het verleden, maar onthoud de les.
Sometimes it takes the worst pain to bring about the best change. – Soms kost het de ergste pijn om de beste verandering teweeg te brengen.
Don’t stop when you are tired. Stop when you are done! – Stop niet wanneer je moe bent. Stop wanneer je klaar bent! ― Marilyn Monroe
Don’t ruin a good day by thinking about the bad day of yesterday. Let it go. – Verpest een goede dag niet door aan de slechte dag van gisteren te denken. Laat het los. ― Grant Cardone
Not everyone who is single is lonely. Not everyone who is taken is in love. – Niet iedereen die single is, is eenzaam. Niet iedereen die bezet is, is verliefd.
Distance doesn’t separate people, silence does. – Afstand scheidt mensen niet, stilte wel.
Yesterday is history, today is a gift, tomorrow is a mystery.
I wish people were like money so you could hold them up to the light to see which ones are real and which ones are fake. – Ik wou dat mensen als geld waren, zodat je ze tegen het licht houden om te zien welke echt zijn en welke nep.
Stars may twinkle, but your potential shines with a steady brilliance. – Sterren kunnen twinkelend zijn, maar jouw potentieel schijnt met een constante schittering.
When I wake up for my living, my dreams still lie in bed.
I love romantic comedies, they make my heart smile, my eyes water and my mind think. – Ik hou van romantische komedies, ze laten mijn hart glimlachen, mijn ogen wateren en mijn geest denken.
When you forgive, you heal. When you let go, you grow. – Wanneer je vergeeft, genees je. Als je loslaat, groei je.
All’s fair in love and war. – Alles is geoorloofd in liefde en oorlog.
A ship is always safe at shore, but that is not what it’s built for. – Een schip is altijd veilig aan wal, maar dat is niet waarvoor ze zijn gebouwd. ― Albert Einstein
Be the reason someone smiles today. – Wees de reden waarom iemand vandaag glimlacht.
The rose speaks of love silently in a language known only to the heart. – De roos spreekt stil over liefde in een taal die alleen het hart kent.
Happiness is a direction, not a destination. – Geluk is een richting, geen einddoel.
You’re not over it if it still makes you angry. – Je bent er nog niet overheen als het je nog steeds boos maakt.
Don’t count your chickens before they hatch. – Tel je kuikens niet voordat ze uitgekomen zijn.
You don’t stop having fun when you get old, you get old when you stop having fun. – Je houdt niet op met plezier maken als je oud wordt, je wordt oud als je stopt met plezier maken.
In the book of life, every chapter is a chance to rewrite your story. – In het boek van het leven is elk hoofdstuk een kans om je verhaal te herschrijven.
Everybody deserves second chances, but not for the same mistakes. – Iedereen verdient een tweede kans, maar niet voor dezelfde fouten.
It takes a lot to hate you, It takes too much to forget you, but it took so little to love you. – Het kost veel om je te haten, het kost te veel om je te vergeten, maar het kostte zo weinig om van je te houden.
Wisdom is the compass that guides us through the wilderness of uncertainty. – Wijsheid is het kompas dat ons door de wildernis van onzekerheid leidt.
Home is where the dog hair sticks to everything but the dog. – Thuis is waar het hondenhaar aan alles plakt behalve aan de hond.
To love someone is one thing, to be loved is another, to be loved by the one you love is everything. – Iemand liefhebben is één ding, geliefd zijn is iets anders, bemind worden door degene van wie je houdt is alles.
Don’t cry over spilled milk. – Huil niet over gemorste melk.
I’m not addicted to chocolate. Chocolate is addicted to me.
There is only one corner of the universe you can be certain of improving, and that’s your own self. – Er is maar één hoek van het universum waarvan je zeker weet dat je hem kunt verbeteren, en dat is je eigen zelf.
I’m not sure about an inner child, but I have an inner idiot that surfaces every now and then. – Ik ben niet zeker van een innerlijk kind, maar ik heb een innerlijke idioot die zo nu en dan naar boven komt.
Don’t wait for good things to happen. Get out there and make it happen. – Wacht niet tot er goede dingen gebeuren. Ga erop uit en laat het gebeuren.
What holds you together is far greater than what can tear you apart. – Wat je bij elkaar houdt, is veel groter dan wat je uit elkaar kan halen.
Stay strong and make them wonder why you’re still smiling. – Blijf sterk en laat ze zich maar afvragen waarom je nog steeds lacht.
Reality is something you rise above.
Embrace the storm, for it brings the rainbows of resilience. – Omarm de storm, want het brengt de regenbogen van veerkracht.
Always remember that you’re unique. Just like everyone else. – Onthoud goed dat jij uniek bent. Net als iedereen. ― Margaret Mead
Learn from the mistakes of others, you can’t live long enough to make them all yourselves. – Leer van de fouten van anderen, je leeft namelijk nooit lang genoeg om ze allemaal zelf te maken.
In who we trust, I only trust myself.
Build your own dreams, or someone else will hire you to build theirs. – Bouw je eigen dromen, of iemand anders zal je inhuren om de hunne te bouwen. ― Farrah Gray
Never forget who was there when no one else was. – Vergeet nooit wie er was toen er niemand anders was.
Stop being afraid of what could go wrong, and start being excited about what could go right. – Stop met bang te zijn voor wat er mis kan gaan en begin enthousiast te worden over wat goed zou kunnen gaan.
The proof is in the pudding. – Het bewijs zit in de pudding.
Roses are red, violets are blue, I waited a long time, now I’ve finally with you. – Rozen zijn rood, viooltjes zijn blauw, ik heb lang gewacht, nu ben ik eindelijk bij je.
The words are easy when the language is love. – De woorden zijn gemakkelijk als de taal liefde is.
A penny for your thoughts. – Een duit voor je gedachten.
I used to be indecisive, but now I’m not so sure.
Taking joy in life is a woman’s best cosmetic.
Don’t love your dream, but live your dream. – Hou niet van je droom, maar leef je droom. ― Mark Twain
Everyone says you only fall in love once, but that’s not true because every time I see you , I fall in love again. – Iedereen zegt dat je maar één keer verliefd wordt, maar dat is niet waar, want elke keer als ik je zie, word ik weer verliefd.
You reap what you sow. – Je oogst wat je zaait.
The first year of a girl’s life are spent playing with barbies, the following ten are spent trying to look like barbie. – Het eerste jaar van het leven van een meisje wordt besteed aan het spelen met barbies, de volgende tien worden besteed aan het uiproberen om eruit te zien als barbie.
Don’t put all your eggs in one basket. – Leg niet al je eieren in één mandje.
If you change nothing, nothing will change. – Als je niets verandert, zal er niets veranderen. ― Tony Robbins
Sometimes you win, and sometimes you learn from your loss. – Soms win je, en soms leer je van je verlies.
Why is it when you do something terrific, nine times out of 10 you’re all alone, but when you screw up really big, the whole world is watching? – Waarom is het dat wanneer je iets geweldigs doet? Negen van de tien keer ben je helemaal alleen, maar als je het echt heel erg verknalt, kijkt de hele wereld toe? ― Mr. Destiny
There is nothing in this world that can trouble you more than your own thoughts. – Er is niets op deze wereld dat je meer lastig kan vallen dan je eigen gedachten.
When I’m pushing myself, testing myself, that’s when I’m happiest. That’s when the rewards are greatest.
I’m not a chef; I’m an experimenter in the kitchen.
Don’t count the days, but make the days count. – Tel niet de dagen, maar laat de dagen tellen.
Dance to the rhythm of your own heartbeat; it’s the melody of your soul. – Dans op het ritme van je eigen hartslag; het is de melodie van je ziel.
Stay strong and just believe in yourself. – Blijf sterk en geloof gewoon in jezelf.
Logic will bring you from A to B, imagination will bring you everywere.
Don’t dream your life, live your dream. – Droom niet over je leven, leef je droom. ― Miasha
What hurts you today makes you stronger tomorrow. – Wat je vandaag pijn doet, maakt je morgen sterker.
The best view comes after the hardest climb. – Het beste uitzicht komt na de zwaarste klim.
Let the beauty of what you love be what you do. – Laat de schoonheid van wat je liefhebt zijn wat je doet.
I’m not saying I’m Wonder Woman; I’m just saying no one has ever seen me and Wonder Woman in the same room together.
Fortune favors the bold. – Het geluk is met de moedigen.
In any moment of decision: the best thing you can do is the right thing. The worst thing you can do is nothing. – Op elk moment van een beslissing: het beste wat je kunt doen is het juiste ding. Het ergste wat je kunt doen is niets.
Time is the sculptor of our dreams; patience is the chisel. – Tijd is de beeldhouwer van onze dromen; geduld is de beitel.
I’m not ignoring you; I’m just prioritizing my cat’s needs.
Don’t bite the hand that feeds you. – Bijt niet in de hand die je voedt.
Always stand for what you believe in, even if it means standing alone. – Sta altijd voor waar je in gelooft, ook al betekent het dat je alleen staat. ― Andy Biersack
When life gives you a hundred reasons to cry, show life that you have a thousand reasons to smile. – Als het leven je honderd redenen geeft om te huilen, laat het leven dan zien dat je duizend redenen hebt om te glimlachen.
Live as if you were to die tomorrow, learn as if you were to live forever. – Leef alsof je morgen zou sterven, leer alsof je voor altijd zou leven.
I don’t forgive people because I’m weak, I forgive them because I’m strong enough to understand that people make mistakes. – Ik vergeef mensen niet omdat ik zwak ben, ik vergeef hen omdat ik sterk genoeg ben om te begrijpen dat mensen fouten maken.
When the wrong people leave your life, the right things start happening. – Wanneer de verkeerde mensen je leven verlaten, beginnen de juiste dingen te gebeuren.
Love is never about finding the hand that perfectly fits yours, it’s about finding that one person who is willing to hold your hand, no matter how unfit it may be. – Liefde gaat nooit over het vinden van de hand die perfect bij de jouwe past, maar met het vinden van die ene persoon die bereid is je hand vast te houden, hoe ongeschikt die ook is.

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *